Life is Feudal Wiki
Advertisement

投射类武器[]

武器名称 图案 发射类型 制造需要原料 制造需要技能 伤害类型 长度 重量 (石头)
Arrow.png
弓箭
1 x 硬木块
1 x 羽毛
制弓: 0
挥砍
2
0.05
钝头箭
Dull arrow.png
弓箭
1 × 硬木块
1 × 羽毛
10 × Common lumps
制弓: 30
钝伤
2
0.1
锥形箭
Bodkin arrow.png
弓箭
1 x 硬木块
1 x 羽毛 1 x 铁条
制弓: 60
穿刺
2
0.06
宽头箭
Broadhead arrow.png
弓箭
1 x 硬木块
1 x Feathers
1 x Metal band
制弓: 60
挥砍
2
0.06
火箭
Fire arrow.png
弓箭
1 x 硬木块
1 x Feathers
1 x Metal band
1 x Naphtha
制弓: 60
攻城
2
0.06
烟火箭
Fireworks arrow.png
弓箭
1 x 硬木块
1 x Mineral ingredients
1 x Metal band
2 x Naphtha
制弓: 60
攻城
2
0.06
弩箭
Bolt.png
弩箭
1 x 硬木块
10 × Common lumps
制弓: 0
穿刺
2
0.07
钝头弩箭
Dull bolt.png
弩箭
1 x 硬木块
10 × Common lumps
制弓: 30
钝伤
2
0.1
重弩箭
Heavy bolt.png
弩箭
1 x 硬木块
10 × Lump of steel
制弓: 60
穿刺
2
0.1
投掷弹药
Urea.png
投掷弹药
钝伤
2
0.25
Advertisement